Privacyverklaring

De Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30-05-2022.

Infratech Telecommunicatie B.V. (hierna: Infratech) respecteert de privacy van haar klanten en sollicitanten en is zich er ook bewust van dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze Privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens (mogelijk) worden verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Een en ander geldt tevens indien u de website van Infratech bezoekt of gebruikt.

Artikel 1 – Wie is Infratech Telecommunicatie B.V.?

Infratech Telecommunicatie B.V. is een bedrijf gevestigd te Hoorn en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 37107265.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, maar ook informatie zoals IP-adressen, op welke links een gebruiker van de website heeft geklikt, en hoe lang een gebruiker op een bepaalde pagina van de website is geweest. Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden.

Onze website of dienstverlening heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

Artikel 3 – Geautomatiseerde besluitvorming

Infratech neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Infratech) tussen zit.

Artikel 4 – Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

4.1 Infratech verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. Een aankoop doet of gebruik maakt van onze dienstverlening;
 2. Zich inschrijft voor een evenement, een opleiding of een andere activiteit die wij aanbieden;
 3. Zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 4. Een formulier invult voor een dienst of informatieverstrekking of een formulier waarin u ons verzoekt om contact met u op te nemen;
 5. Bij ons solliciteert.

4.2 Infratech verzamelt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • Telefoon- en mobiele nummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Bankgegevens en rekeningnummer(s)
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • E-mails en andere berichten die naar ons verzendt
 • Informatie die verzameld wordt in verband met het gebruik van onze website, zoals IP-adressen en klikgedrag
 • Van een sollicitant bewaart Infratech (mogelijk) nog het volgende:

Curriculum Vitae (CV), burgerlijke staat, nationaliteit, gegevens over beschikbaarheid/verlof, gegevens over trainingen/opleidingen die u gevolgd heeft, op vrijwillige basis content waarmee u uzelf voorstelt (foto, video), andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat (bijvoorbeeld referenties en getuigschriften)

4.3 Infratech verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming, uitvoering van overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. De verwerking van deze gegevens dient de volgende doelen:

 1. Onze dienstverlening aan u aan te bieden, verbeteren of onderhouden;
 2. Uw betaling af te handelen;
 3. U in te schrijven voor deelname aan een opleiding, evenement of een andere activiteit van c.q. namens Infratech;
 4. Onze nieuwsbrief naar u te versturen;
 5. Onze website te optimaliseren;
 6. Een aanvraag en/of verzoek van u in behandeling te nemen;
 7. Online screening ten behoeve van de sollicitatieprocedure;
 8. Met u te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure, de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.
Artikel 5 – Bewaring van persoonsgegevens

Infratech bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig op eigen beveiligde servers of die van een derde partij in Europa. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bent en zeven (7) jaar na afloop daarvan. 

Infratech verwijdert sollicitatiegegevens uiterlijk vier (4) weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor de sollicitant komt. Wij hanteren hiervoor maximaal een (1) jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Artikel 6 – Beveiliging van persoonsgegevens

Infratech heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Artikel 7 – Cookies

Via onze website (www.infratechgroep.nl) kan Infratech gebruik maken van cookies. Hiermee wordt informatie, in de vorm van een tekstbestand, op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Om onze website optimaal te laten werken, wordt door middel van cookies automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website verzameld en verwerkt. Cookies worden gebruikt om onze website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze website. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van onze website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op onze website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostnaam die bij het IP-adres hoort, inloggegevens en gekozen waardes bij. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie.

Artikel 8 – Derden

Infratech verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst of tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Zo kan Infratech derden inschakelen om onze werkzaamheden en marketingactiviteiten uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Infratech. Deze derden zullen worden gebonden aan privacy voorwaarden die in een verwerkersovereenkomst staan opgenomen. Ten slotte kan Infratech uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien Infratech daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Artikel 9 – Hyperlinks van derden

Onze website (www.infratechgroep.nl) kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Infratech verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Infratech heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Infratech worden verwerkt. Infratech accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of website van andere partijen.

Artikel 10 – Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij een verzoek voor de verwijdering van persoonsgegevens, kunnen wij alleen aan uw verzoek voldoen, indien er geen wettelijke verplichting of andere gegronde redenen bestaan, waardoor wij de persoonsgegevens moeten bewaren. U kunt uw verzoek of bezwaar sturen per e-mail naar info@infratechgroep.nl of per post aan Infratech Telecommunicatie B.V., o.v.v. Persoonsgegevens, De Corantijn 8, 1689 AP, Zwaag. Om misbruik te voorkomen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen binnen vier (4) weken schriftelijk op uw verzoek reageren. Indien wij uw verzoek afwijzen, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom wij het verzoek afwijzen.

Indien u geen e-mailberichten van Infratech meer wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@infratechgroep.nl, o.v.v. Afmelden nieuwsbrieven. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor e-mails die Infratech stuurt door middel van een afmeldlink.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 11 – Datalekkenprotocol

Infratech neemt maatregelen die betrekking hebben op het voorkomen van datalekken. Hierbij horen digitale en analoge beveiligingsmaatregelen op onze infrastructuur, zorgvuldige selectie van verwerkers, contractuele afspraken en het voortdurend trainen van medewerkers. Daarnaast zij er ook procedures aanwezig voor de stappen die genomen moeten worden bij een datalek. Dit zorgt ervoor dat er snel en effectief kan worden gehandeld om de schade zoveel mogelijk te beperken. De hoogste prioriteit na het ontdekken van een datalek is het dichten van het lek.

Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, doen wij een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor betrokkenen. Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de privacy van betrokkenen, informeren wij ook de betrokkenen.

Er hoeft geen melding te worden gedaan als:

 • De persoonsgegevens onbegrijpelijk zijn gemaakt voor onbevoegden, bijvoorbeeld doordat versleuteling toegepast is;
 • Infratech beschermingsmaatregelen heeft genomen die ertoe leiden dat het hoge risico van het datalek zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
 • De melding aan de betrokkenen onevenredig veel inspanningen vergt. In dat geval zullen wij een openbare mededeling of soortgelijke doeltreffende melding doen van het datalek.

In het geval wij verwerker zijn, zullen wij u als klant informeren over het datalek, zodat u kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Wij informeren u in principe via e-mail.

Artikel 12 – Contact en feedback

Infratech controleert regelmatig of ze aan deze Privacyverklaring voldoet. Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 0229-215543, per e-mail (info@infratechgroep.nl) of per post (Infratech Telecommunicatie B.V., o.v.v. Persoonsgegevens, De Corantijn 8, 1689 AP, Zwaag). Deze contactgegevens gelden eveneens voor verzoeken om de rechten van betrokkenen uit te oefenen.

Bezoekadres    : De Corantijn 8, 1689 AP te Zwaag

Artikel 13 – Wijzigingen Privacyverklaring

Infratech behoudt het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen, zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website (www.infratechgroep.nl) en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wijzigingen zullen per direct in werking treden. Wij raden u aan deze Privacyverklaring met regelmaat te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn. Door gebruik te blijven maken van onze dienstverlening, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen van de Privacyverklaring.